STREFA DIALOGU powstała by uła­twiać poro­zu­mie­wa­nie się. Umoż­li­wiać pro­wa­dze­nie dia­logu w sfe­rze biz­nesu i w życiu oso­bi­stym. Jest odpo­wie­dzią na wiele pytań. Jak szybko i bez­piecz­nie zaże­gnać kon­flikt? Jak wyko­rzy­stać go do poprawy współ­pracy? Jak zwięk­szyć efek­tyw­ność roz­mowy? Kiedy kon­flikt bywa kon­struk­tywny, a kiedy pro­wa­dzi do kry­zysu? Jak roz­ma­wiać, by się doga­dać? Rzadko zada­jemy sobie tego typu pyta­nia. Kon­flikt to coś, czego wolimy uni­kać, igno­ro­wać, bądź roz­wią­zać w spo­sób dra­styczny – ina­czej mówiąc pozbyć się pro­blemu. Skutki takiego postę­po­wa­nia mogą być zgubne i czę­sto nie jeste­śmy nawet ich  świa­domi. Warto więc zadać sobie pyta­nie: jaką cenę chcę zapła­cić za każdy kon­flikt, który mnie doty­czy? A może to on mi zapłaci, zmie­nia­jąc trud­no­ści w cenne doświadczenie?

Wejście do Strefy Dialogu oznacza zaakceptowanie wartości, którymi się kierujemy:

Kompleksowość

KOMPLEKSOWOŚĆ

Zarządzanie konfliktem traktujemy jak zespół wielu elementów. Nie tylko twórczego rozwiązania konfliktu, ale odpowiedniego przygotowania i wyciągania wniosków na przyszłość. W przypadku firm, jest to tworzenie kompleksowej polityki rozwiązywania konfliktów i budowania dialogu w organizacji. W przypadku uczestników szkoleń, oprócz oczywistej części warsztatowej – badanie potrzeb szkoleniowych przed szkoleniem oraz ocena rezultatów i bezpłatne konsultacje po odbyciu szkolenia.

Kompetencje

 KOMPETENCJE

Podczas współpracy naszym wyznacznikiem jest profesjonalne podejście oparte na umiejętnościach, wiedzy, kompetencjach, predyspozycjach i doświadczeniu. Ważne są dla nas wysokie standardy wykonywanych usług oraz odpowiedzialność za podjęte wyzwania. Do realizacji zlecenia, jeśli jest taka potrzeba, zapraszamy do współpracy sprawdzonych i cenionych ekspertów, którzy również cenią wysoką jakość pracy.                                                                     

Zaangażowanie

ZAANGAŻOWANIE

Wykazujemy pełne zaangażowanie w realizowane projekty. Klient staje się naszym Partnerem Biznesowym, który zawsze może liczyć na wsparcie. Partnerskie podejście oznacza również działanie w odpowiedzi na realne potrzeby, a nie kreowanie ich na siłę. Każdego partnera traktujemy indywidualnie. Dzięki temu otrzymuje on rozwiązania dopasowane do potrzeb oraz może liczyć na elastyczność działania.

Możliwości
MOŻLIWOŚCI

Pokazujemy naszym Klientom możliwości, dzięki którym mogą usprawnić działania i zwiększyć efektywność. Dajemy szansę na dostrzeżenie rozwiązań, które były niewidoczne gołym okiem. Dzięki nowym możliwościom widoczne stają się rezultaty pracy, które wcześniej wydawały się niemożliwe do osiągnięcia. Pomagamy przekuć konflikt w korzyść. 

Zapraszamy Państwa do STREFY DIALOGU. Udział w mediacjach pomoże doprowadzić do optymalnego rozwiązania konfliktu. Oferowane szkolenia i warsztaty pozwolą na zdobycie bezcennych umiejętności prowadzenia otwartej i zrozumiałej komunikacji, a blog niech będzie źródłem wiedzy z zakresu rozwiązywania sporów i skutecznego dialogu. Dla firm oferujemy kompleksowe usługi w zakresie stworzenia polityki rozwiązywania sporów wewnętrznych oraz pomoc w rozwiązaniu konfliktów gospodarczych.